regulamin promocji
„SETKOWE TATUAŻE”

 

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „SETKOWE TATUAŻE”, zwanej dalej „Promocją” jest spółka Setka Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376898, NIP: 8971768854, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych nabywających produkty, zwanych dalej „Produktami”, w lokalach Organizatora we Wrocławiu przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 oraz w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14, zwane dalej „Lokalami”, tj. konsumentów w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U.2018.1025, zwanych dalej „Gośćmi”.
3. Promocja obowiązuje w dniach 5 kwietnia 2019, 6 kwietnia 2019 roku, 12 kwietnia 2019 roku, 13 kwietnia 2019 roku w godzinach 20:00-22:00. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odwołania Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu promocji zostanie opublikowana na profilu Facebook Organizatora oraz w Lokalach Organizatora.

Zasady Promocji
1. Każdy Gość, który w czasie trwania Promocji będzie miał otworzony rachunek w jednym z Lokali Organizatora, otrzyma od obsługi zmywalny tatuaż. Za opublikowane zdjęcie z otrzymanym tatuażem z oznaczeniem kanałów społecznościowych danego Lokalu Organizatora, Gość otrzyma od obsługi darmową setkę z ogórkiem lub shota dowolnej, dostępnej w danym Lokalu, wódki Saskiej (zwane dalej „Nagrodą”). Gość dziennie może otrzymać jedną Nagrodę.
2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przedstawienie pracownikowi Organizatora (osobie obsługującej), zwanej dalej „Kelnerem” w Lokalu Organizatora potwierdzenia opublikowania zdjęcia z naniesionym na ciało tatuażem z logo Lokalu.
3. Nagrody wydawane są w Lokalu Organizatora, w którym Gość okazał Potwierdzenie.
4. Nagród nie można wymieniać na bon lub jakąkolwiek inną równowartość, a w szczególności na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny.
5. Fundatorem Nagród w Promocji jest Organizator.

Polityka prywatności
1. W związku z organizacją i realizacją Promocji, a w szczególności w związku z wykonywaniem i archiwizowaniem zdjęć Potwierdzeń przedstawionych kelnerom (osobie obsługującej) przez Gości w formie elektronicznej Organizator w zależności od wyglądu danego Potwierdzenia może przetwarzać dane osobowe.
2. Administratorem Pani/Pana (Gościa) danych osobowych jest spółka Setka Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław.
3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Odwiedzających („dane”) na adres kontakt@setkapolska.pl lub na podany wyżej adres poczty tradycyjnej.
4. Przetwarzanie danych osobowych Odwiedzających będzie odbywać się na podstawie: 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) zwane dalej „RODO” w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Produktów zawartej pomiędzy Panią/Panem (Gościem) a Administratorem Danych, zwana dalej „Umową”,
6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych,
6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej umowy,
6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa Pani/Pana zapytania dotyczącego Promocji oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją tego zapytania.
5. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
imię i nazwisko,
adres e-mail,
Dane osobowe Odwiedzających będą przetwarzane przez Administratora w celu:
zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Produktów,
wykonania fotokopii i archiwizacji Potwierdzenia okazanego przez Panią/Pana (Gościa) w formie elektronicznej,
odpowiedzi na zapytanie Odwiedzających,
6. Dane osobowe Odwiedzających będą przetwarzana przez okres trwania Promocji oraz także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją Promocji lub też z daną osobą (Gościem) biorącym udział w Promocji lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.
7. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne w celu udziału Pani/Pana w organizowanej Promocji.
11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi księgowe.
12. Poza wskazanymi podmiotami dane Odwiedzających mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
13. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Postanowienia końcowe
1. Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie w Lokalach Organizatora przy nabywaniu przez Gości Produktów w Lokalach Organizatora.
2. Gościom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z Promocji, niewłaściwym zgłoszeniem kelnerowi (osobie obsługującej) chęci skorzystania z Promocji.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Lokalach Organizatora oraz na kanałach społecznościowych Facebook Lokali Organizatora.

 

Wrocław

Warszawa