Wrocław
Wrocław
+48 733 407 407
ul. Kazimierza Wielkiego 50

regulamin promocji
„Towarzyszu, do SETKI jedziesz za darmo!”

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Towarzyszu, do SETKI jedziesz za darmo”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka Setka Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376898, NIP: 8971768854, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych nabywających produkty, z wyłączeniem napojów/produktów alkoholowych, zwanych dalej „Produktami” w lokalach Organizatora we Wrocławiu przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 oraz w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14, zwane dalej „Lokalami”, tj. konsumentów w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U.2018.1025, zwanych dalej „Gośćmi”.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 16 maja 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 r. w dniach i godzinach otwarcia Lokali Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odwołania Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu promocji zostanie opublikowana na profilu Facebook Organizatora oraz w Lokalach Organizatora.

Zasady Promocji

 1. Każdy Gość, który w okresie trwania Promocji dotrze (przyjedzie) do któregokolwiek z Lokali Organizatora za pośrednictwem usługi taksówkarskiej (usługi przewozu) realizowanej przez dowolną firmę trzecią, zwanej dalej „Taksówką” otrzyma rabat kwotowy w wysokości poniesionego kosztu dojazdu do maksymalnej kwoty 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) na zakupy Produktów w Lokalach Organizatora, zwany dalej „Rabatem” lub „Nagrodą” na zasadach opisanych w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 2. Przez Taksówkę Organizator rozumie zarówno realizację usługi przewozu samochodem przez dowolną firmę trzecią (korporację taksówkarską) działającą w mieście, w którym znajduje się Lokal Organizatora, jak i usługi quasi-taksówkarskie, np. Uber, Szachownica itp. oraz za pośrednictwem wynajmowanych samochodów tzw. RentCarów (np. Vozilla, Trafficar, Blinkee, Panek itp.).
 3. Warunkiem otrzymania Rabatu jest przedstawienie pracownikowi Organizatora (osobie obsługującej), zwanej dalej „Kelnerem” w Lokalu Organizatora potwierdzenia odbycia przez Gościa przejazdu Taksówką z dowolnego miejsca do Lokalu Organizatora, zwanego dalej „Potwierdzeniem”.
 4. Przedstawione Kelnerowi przez Gościa Potwierdzenie nie może być opatrzone datą i godziną przejazdu starszą niż maksymalnie do 15 minut od momentu okazania Potwierdzenia Kelnerowi w Lokalu Organizatora.
 5. Organizator honoruje przedłożone przez Gościa Potwierdzenie w dowolnej formie, zarówno papierowej, jak i elektronicznej. W przypadku okazania Kelnerowi Potwierdzenia w formie elektronicznej Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania fotokopii Potwierdzenia celem jego zarchiwizowania na potrzeby wszelkiego typu rozliczeń niniejszej Promocji.
 6. Na każde okazane Potwierdzenie przysługuje tylko jeden Rabat.
 7. W przypadku dotarcia (przyjazdu) przez Gościa do Lokalu Organizatora za pośrednictwem Taksówki i okazania Potwierdzenia, Gość otrzyma od Organizatora Rabat do maksymalnej kwoty 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) stanowiącego równowartość kosztów Taksówki poniesionych przez Gościa na dojazd do Lokalu Organizatora do wykorzystania na barze (zakupu Produktów) w Lokalu Organizatora.
 8. Jeżeli poniesiony przez Gościa koszt Taksówki jest wyższy niż kwota 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) Organizator przyzna na rzecz Gościa Rabat w maksymalnej wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) do wykorzystania na barze (zakup Produktów).
 9. Jeżeli poniesiony przez Gościa koszt Taksówki jest niższy niż kwota 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) Organizator przyzna na rzecz Gościa Rabat w ten sposób, że:
 10. jeżeli łączny koszt zakupionych przez Gościa Produktów jest niższy niż kwota 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) to łączna wartość zakupionych przez Gościa w Lokalu Organizatora Produktów zostanie przez Organizatora obniżona do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100),
 11. jeżeli łączny koszt zakupionych przez Gościa Produktów jest wyższy niż kwota 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) Gość otrzyma Rabat do wykorzystania na barze (zakupu Produktów) w wysokości wydanej przez siebie kwoty na przejazd Taksówką do Lokalu Organizatora.
 12. Nagrody wydawane są w Lokalu Organizatora, w którym Gość okazał Potwierdzenie.
 13. Nagród nie można wymieniać na bon lub jakąkolwiek inną równowartość, a w szczególności na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny.
 14. Fundatorem Nagród w Promocji jest Organizator.

Polityka prywatności

 1. W związku z organizacją i realizacją Promocji, a w szczególności w związku z wykonywaniem i archiwizowaniem zdjęć Potwierdzeń przedstawionych kelnerom (osobie obsługującej) przez Gości w formie elektronicznej Organizator w zależności od wyglądu danego Potwierdzenia może przetwarzać dane osobowe.
 2. Administratorem Pani/Pana (Gościa) danych osobowych jest spółka Setka Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław.
 3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Odwiedzających („dane”) prosimy przesyłać na adres kontakt@setkapolska.pl lub na podany wyżej adres poczty tradycyjnej.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Odwiedzających będzie odbywać się na podstawie: 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) zwane dalej „RODO” w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Produktów zawartej pomiędzy Panią/Panem (Gościem) a Administratorem Danych, zwana dalej „Umową”,
  6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych,
  6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej umowy,
  6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa Pani/Pana zapytania dotyczącego Promocji oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją tego zapytania.
 5. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
  imię i nazwisko,
  adres e-mail,
  różnego typu identyfikatory użytkowników firm trzecich realizujących usługi taksówkarskie, wynajmu pojazdów itp. jeżeli aplikacje firm trzecich służące do okazania Potwierdzenia wyświetlają tego typu dane,
  wszelkie dane umieszczone przez firmę trzecią realizującą usługę taksówkarską, wynajmu pojazdu na Potwierdzeniu przejazdu Taksówką, przy czym nie jest planowane przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO.
 6. Dane osobowe Odwiedzających będą przetwarzane przez Administratora w celu:
  zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Produktów,
  udzielenia Rabatu,
  wykonania fotokopii i archiwizacji Potwierdzenia okazanego przez Panią/Pana (Gościa) w formie elektronicznej,
  odpowiedzi na zapytanie Odwiedzających,
 7. Dane osobowe Odwiedzających będą przetwarzana przez okres trwania Promocji, a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z realizacją Promocji lub też z daną osobą (Gościem) biorącym udział w Promocji lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.
 8. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne w celu udziału Pani/Pana w organizowanej Promocji i udzielenia Pani/Panu Rabatu przez Organizatora. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych w niektórych przypadkach nie będzie mógł zostać Pani/Panu udzielony Rabat przez Organizatora Promocji.
 12. Pani/Pana dane osobowe odwiedzających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi księgowe.
 13. Poza wskazanymi podmiotami dane Odwiedzających mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 14. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Postanowienia końcowe

 1. Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie w Lokalach Organizatora przy nabywaniu przez Gości Produktów w Lokalach Organizatora.
 2. Przed zakupem Produktów należy poinformować kelnera (osobę obsługującą) o chęci skorzystania z Promocji.
 3. Gościom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z Promocji, niewłaściwym zgłoszeniem kelnerowi (osobie obsługującej) chęci skorzystania z Promocji, nieudzielenia Rabatu, a w szczególności o wymianę Rabatu na ekwiwalent pieniężny.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Lokalach Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem setkapolska.pl.

Wrocław

Warszawa